ત્યાં ફક્ત એક જ સારો સબવે સેન્ડવિચ છે અને તે વેજિની ડીલાઇટ છે

Veggie Delite વિશે વિચારો, એક બ્રેડની વિશાળ રોટલીની અંદર સેવા આપવામાં આવતી એક સામાન્ય ઘરની કચુંબર, અને તે પહોંચાડે છે.

ખરેખર, વેજ સલાડ એક તિરસ્કાર છે

આ વનસ્પતિ ડૂર્સ્ટopપથી નીચે.