યુકેમાં ઘણા બધા ઉચ્ચારો શા માટે છે

તમારો અવાજ જેવો થાય તેવો અવાજ શા માટે intoંડો ડાઇવ.