કાર્ડી બીની અવધિ-રોકો કોકટેલ પેટના દુખાવાના મૂલ્યવાન નથી

Pperફરે પ્રથમ વખત setફસેટ પર મૂકવા માટે તેણીએ શંકાસ્પદ ઉશ્કેરણી કરી હતી.