લોકો 'સાયબરપંક 2077' રિફંડ મેળવી રહ્યાં છે અને રમત રાખવા માટે મેળવી રહ્યાં છે

સીડી પ્રોજેકટ રેડને રમતની શારીરિક નકલો ખરીદનારા લોકો સહિત કોઈપણને રિફંડ આપવાની ઓફર કરી હતી. અને હજી સુધી, તેઓએ રમતને પાછો મોકલવાની જરૂર નથી.

સીમ પ્રોજેકટ પર રિફંડ 'સાયબરપંક 2077' માગી ગયેલ સ્ટોપ મેમો ગ્રાહકોને માર્ગદર્શન આપે છે

એક મૂંઝવણભર્યા ઘોષણાની તાજેતરની પતન જ્યાં 'સાયબરપંક 2077' વિકાસકર્તાએ ચાહકોને રિફંડ માંગવા કહ્યું.

સાયબરપંક 2077 નો ડિફોલ્ટ ગ્રાફિક્સ સક. અહીં તે કેવી રીતે બને છે તે સારું છે

કોઈ રમત માટેના બધા ખરાબ 'સિનેમેટિક' વિકલ્પો પાછા લાવી રહ્યાં છે જેની જરૂર નથી.