વૃદ્ધ પુરુષોને સ્ક્રૂ કરવા માટે એક છોકરીની માર્ગદર્શિકા

જ્યારે તમે થોડું લોલિતા જીવન-વિનાશક બનવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યાં હોવ ત્યારે શું પહેરવું.

તમે જે કપડાં પહેરશો તે દરેક વસ્તુ તમારા વિશે કહે છે તે અહીં છે

તમારા વ્યક્તિત્વને બહાર લાવવા માટે કપડાં એ એક સરસ રીત છે. પરંતુ જો તમારી પાસે કંટાળાજનક વિકૃતનું વ્યક્તિત્વ છે?