હું અપંગ લોકોને લિવિંગ માટે ઓર્ગેઝમ્સ આપું છું

અને મને તેનો ગર્વ છે.

નાનું પણ મહત્વનું પરિવર્તન 'સેલેસ્ટે' તેના સેલિબ્રેટેડ સહાય મોડમાં કરવામાં આવ્યું

જ્યારે કોઈએ રમતનું વર્ણન 'અન્ય લાગ્યું' સૂચવ્યું ત્યારે વિકાસકર્તા માત્ર સાંભળ્યું જ નહીં, પરંતુ તેમને સર્જનાત્મક પ્રક્રિયાનો ભાગ બનાવ્યું.