હૂપ એરિંગ્સ મારી સંસ્કૃતિ છે, તમારું વલણ નથી

હૂપ્સ લઘુમતીઓ દ્વારા પ્રતિકાર અને શક્તિના પ્રતીકો તરીકે પહેરવામાં આવે છે. તમે તેને મૂકતા પહેલા બે વાર વિચારો.

બ્રાઝિલમાં સ્કૂલ શૂટિંગ વિશે આપણે જાણીએ છીએ તે બધું

'બ્રાઝિલમાં આ પ્રકારની બાબતો બનતી નથી, પરંતુ અન્ય દેશોએ કહ્યું કે, હિંસક વીડિયો ગેમ્સ ઉમેરનારા બ્રાઝિલના ઉપ પ્રમુખે હત્યારાઓને પ્રભાવિત કર્યા છે.