શા માટે તે ખૂબ જ રમુજી છે કે પ Paulલ જોસેફ વોટસન શોન્કી મગજ પિલ્સને ભરી રહ્યો છે

તેની આખી શટિક એ હતી કે તમારે ફક્ત તથ્યો તરફ ધ્યાન આપવું જોઈએ. હવે તે પણ અલગ પડી ગયું છે.